Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná na súčiastky alebo dielenské spracovanie kolobežky. Záruka sa vzťahuje len

na nové kolobežky zakúpené od predajca elektrických kolobežiek CITY BOSS.

 

Na koloběžku a jej komponenty je platná záručná lehota 2 roky.

Na obvyklé opotrebenie (kapacita batérie, pneu apod.) sa záruka nevzťahuje.

 

Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy spôsobené pri:

a/ komerčnom používaní výrobku, nehode, zneužitiu, nedbanlivosti, náraze, príliš vysokej teplote alebo vlhkosti prekročujúcej povolené limity, nesprávnej inštalácii, nesprávnom používaní, nesprávnej údržbe alebo úpravách kolobežky.

b/ používanie výrobku v rozpore s návodom k použitiu

c/  poruchu zapríčinenou iným vybavením alebo neoriginálnymi dielmi

 

Záruka nebude uznaná, pokiaľ bol výrobok rozobraný alebo opravovaný neoprávnenou osobou.

Záruku uplatňujte u predajcu, u ktorého ste kolobežku zakúpili.

Pre prípadné zasielanie kolobežky na servis si uchovajte originálny obal!